دستورالعمل اجرای بودجه

اصلاحیه دستورالعمل اجراي بودجه و تنظیم موافقتنامه هاي هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي استانی سال 1398