دستورالعمل اجرای بودجه

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالي در سال 1398