سازمان برنامه و بودجه استان فارس

شورايعالي اداري در يكصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ ۲ /۵ /1395 با توجه به اختيارات اصل ۵۲۱ قانون اساسي، به منظور سازماندهي و انسجام بخشي به مأموريتها و وظايف مربوط به حوزه هاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه تصويب نمود: وظايف رييس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه كشور توسط «معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور» اداره گردد.

بر همين اساس، سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل شد و هماكنون رياست سازمان برعهده دكتر محمدباقر نوبخت مي باشد. اين سازمان مستقيما زير نظر رياست جمهور انجام وظيفه ميكند.

از مهمترين وظايف اين سازمان عبارت است از:
 • هماهنگي و راهبري نظام برنامه ريزي استان در چارچوب نظام برنامهريزي كشور.
 • بررسي، تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان.
 • تهيه و تدوين طرح آمايش سرزميني استان در چارچوب ضوابط ملي آمايش كشور متناسب با ظرفيتها و امكانات جغرافيايي استان
 • بررسي،تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي اجرايي امور اشتغال و سرمايه گذاري در استان
 • توسعه و تجهيز منابع استاني با تأكيد برحذف وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز.
 • تهيه و تنظيم، توزيع، ابالغ، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بودجه سنواتي.
 • نظارت و ارزيابي برنامه و بودجه استان.
 • نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني و فني (تملك دارايي هاي سرمايه اي) ملي و استاني و گزارشگيري از پيشرفت برنامه ها و ارزيابي آنها
 • بررسي و تعيين صالحيت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران، مشاوران و كارشناسان استان و ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي آنها
 • راهبري امور توسعه مديريت و سرمايه انساني در سطح دستگاه هاي اجرايي استان.
 • راهبري استقرار دولت الكترونيك، چرخه بهره وري و نظام هاي نوين مديريتي در سطح استان.
 • نظارت و ارزشيابي جامع مديريت عملكرد اعم از برنامه ها، سياست ها، فرايندها، فعاليت ها و پروژه ها در سطح استان.
 • نظارت بر اجراي نظام فني و اجرايي، تدوين ضوابط و معيارهاي فني، در سطح استان.
 • راهبري و اجراي فعاليت هاي آماري در چارچوب نظام آماري كشور، تهيه نقشه و ارائه اطالعات مكاني استان.
 • انجام وظايف مصرح در ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب اسفند 1393 مجلس شوراي اسلامی و دبيري شوراي برنامه ريزي و توسعه و شوراي فني استان.
 • ظرفيت سازي جهت استفاده از سازوكارهاي مشاركت عمومي- غيردولتي در اجراي پروژه هاي استان.