کارکنان معاونت

نام نام خانوادگی واحد سمت تلفن ثابت تلفن داخلی ایمیل
الهه چراغی معاونت بودجه معاون بودجه 07132285215 320 cheraghi.e@mpo-fr.ir
نادر افشارمنش گروه تلفیق برنامه و بودجه کارشناس برنامه ریزی کشوری 07132290931 315 afsharmanesh.n@mpo-fr.ir
مسعود فرامرزی گروه تلفیق برنامه و بودجه کارشناس برنامه ریزی کشوری 07132290931 302 faramarzi.m@mpo-fr.ir
مهسا عفیفی گروه تلفیق برنامه و بودجه کارشناس برنامه ریزی کشوری 07132284731 306 afifi.m@mpo-fr.ir
یوسف احمدی گروه امور تولیدی و زیربنایی رئیس گروه امور تولیدی و زیربنایی 07132284732 311 ahmadi.y@mpo-fr.ir
فرشاد جمشیدی کلانتری گروه امور تولیدی و زیربنایی کارشناس برنامه ریزی کشوری 07132270272 308 kalantari.f@mpo-fr.ir
ناهید عیان بد گروه امور تولیدی و زیربنایی کارشناس برنامه ریزی کشوری 07132290931 307 ayanbod.n@mpo-fr.ir
سیدعمادالدین صادقی گروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی رئیس گروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی 07132290931 315 sadeghi.e@mpo-fr.ir
کورش حبیبی گروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی کارشناس برنامه ریزی کشوری 07132290931 110 habibi.k@mpo-fr.ir
بهمن امیران گروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی کارشناس برنامه ریزی کشوری 07132290931 305 amiran.b@mpo-fr.ir